Sở QHKT kiến nghị có chính sách phù hợp cho người dân có đất trong quy hoạch

Theo báo cáo, Sở kiến nghị Bộ Xây dựng cần đề xuất Chính phủ ban hành chính sách phù hợp về nhà, đất đối với người dân trong khu vực quy hoạch, theo hướng tạo sự công bằng, giảm độ vênh giữa người dân sống trong và ngoài các khu vực quy hoạch. Hạn chế tối đa gây ảnh hưởng đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong khu vực quy hoạch.

Liên quan đến đất hỗn hợp và dân cư xây dựng mới, đất cây xanh, giáo dục, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có nhà, quyền sử dụng đất trong khu quy hoạch, Sở QHKT đã có các văn bản đề nghị Tp.Thủ Đức và các quận huyện xác định tiêu chí, nội dung, phương pháp và kế hoạch thực hiện việc rà soát hiện trạng, đánh giá về mức độ tác động, ảnh hưởng đến đời sống người dân, tính khả thi và sự cần thiết của quy hoạch sử dụng đất hỗn hợp và dân cư xây dựng mới.

Vấn đề tách thửa có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, Sở QHKT đã có văn bản gửi UBND Tp.Thủ Đức và các quận, huyện hướng dẫn về điều kiện hạ tầng cơ sở kỹ thuật và nghiệm thu hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với trường hợp tách thửa.

Đối với vấn đề sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch, việc áp dụng Luật xây dựng năm 2014 trong công tác cấp giấy phép xây dựng và cấp giấy nhà ở riêng lẻ, để giải quyết các vướng mắc, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân có nhà, quyền sử dụng đất trong các khu vực không phù hợp quy hoạch chức năng ở cho hộ gia đình cá nhân. Theo đó, Sở QHKT đề xuất trình UBND TP xem xét chấp thuận quy mô xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu vực quy hoạch nói trên tối đa 3 tầng.

Tuy nhiên, nhằm giải quyết căn cơ các vấn đề nêu trên, Tp.Thủ Đức và các quận, huyện cần đẩy mạnh lộ trình rà soát, thực hiện quy hoạch cụ thể để có sự điều chỉnh đúng đắn, kịp thời, tránh việc điều chỉnh tuỳ tiện, quy hoạch thiếu tính khả thi. Lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm bố trí đủ nguồn lực để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch xây dựng điều chỉnh, bổ sung.

Theo Sở QHKT, trong quá trình triển khai thực hiện công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập trong hệ thống văn bản pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; những mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật chuyên ngành có liên quan và pháp luật về quy hoạch xây dựng.

Tp.HCM là một siêu đô thị, quá trình phát triển đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tiến độ công tác lập và điều chỉnh quy hoạch còn chưa theo kịp với yêu cầu phát triển, chất lượng và tính khả thi của một số đồ án quy hoạch chưa cao; phương pháp tổ chức triển khai quy hoạch bộc lộ nhiều bất cập.

Do đó, để đảm bảo hài hoà giữa yêu cầu phát triển nhanh, bền vẫn, tăng tính khả thi của các đồ án quy hoạch đô thị và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong khu vực quy hoạch. Kiến nghị Bộ Xây dựng cần đề xuất Chính phủ ban hành chính sách phù hợp về nhà, đất đối với người dân trong khu vực quy hoạch, theo hướng tạo sự công bằng, giảm độ vênh giữa người dân sống trong và ngoài các khu vực quy hoạch. Hạn chế tối đa gây ảnh hưởng đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong khu vực quy hoạch.

Sở cũng kiến nghị bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra, đôn đốc để kịp thời xử lý những dự án chậm tiến độ tránh hình thành dự án treo; ưu tiên rà soát, hoàn chỉnh các đồ án đã được UBND TP chấp thuận chủ trương điều chỉnh. UBND Tp. Thủ Đức và các quận huyện sớm chuyển hồ sơ đến Sở QHKT thẩm định, trình UBND TP phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy chứng nhận đáp ứng nhu cầu và điều kiện xây dựng và là cơ sở xác định và triển khai các dự án đầu tư.

Tin tức gần nhất